De Hollands Kroonse Uitdaging helpt vooruit!

Samen werken, samen leven, samen doen.

De Hollands Kroonse Uitdaging verbindt verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties, liefst met gesloten beurs, aan het lokale bedrijfsleven en organisaties. Met als doel een welvarender Hollands Kroon te verwezenlijken.

 

Stichtingen en verenigingen hebben vaak mooie ideeën, maar de uitvoering kan door kennis, gemis aan goede spullen, tijd of geld nog wel eens achterblijven. De vrijwilligers willen graag en wij kunnen ze vooruit helpen. Wij weten welke bedrijven en organisaties hun kennis, materialen of medewerkers willen delen. Wij gaan voor de win-win-win situatie waarbij de verenigingen en stichtingen vooruit geholpen worden, bedrijven en organisaties hun betrokkenheid tonen en nieuwe verbindingen gelegd worden tussen bedrijfsleven, organisaties en de samenleving.

Dat doen we het liefst met gesloten beurs. Die mogelijkheid bekijken we eerst. Dat gebeurt door de matchgroep in te schakelen. Dat is een groep mensen met een groot netwerk. Samen met de manager wordt geprobeerd om tot een match te komen. Een match is een succesvolle oplossing van de hulpvraag, waarbij de vragende partij het liefst weer een tegenprestatie levert. Vaak is publiciteit al voldoende, maar meer mag natuurlijk ook. Zo hebben beide partijen er baat bij. Verenigingen en stichtingen worden geholpen, bedrijven en organisaties komen positief in beeld en tonen hun maatschappelijke betrokkenheid. Bedrijven en organisaties kunnen ook actief hulp of materialen aanbieden via ‘vraag en aanbod’ op deze website. Verenigingen kunnen daar ook een vraag achterlaten. Zie hiervoor de link in de knoppenbalk bovenaan deze pagina.

Incidentiele subsidie
Als het met gesloten beurs niet lukt om hulp te bieden, dan is dat wellicht mogelijk middels een eenmalige incidentele subsidie. De Hollands Kroonse Uitdaging verwerkt op verzoek van de Gemeente Hollands Kroon de aanvragen voor incidentele subsidies. De manager ontvangt deze aanvragen, toetst ze aan de criteria en mogelijke afwijzingsgronden en legt ze voor aan de door de gemeente ingestelde adviesraad. Deze adviesraad adviseert het bestuur van de Hollands Kroonse Uitdaging ten aanzien van een eventuele uitkering van een incidentele subsidie. Een mengvorm van hulp met gesloten beurs en incidentele subsidie kan natuurlijk ook. 

Een aanvraag voor incidentele subsidie moet voldoen aan de volgende, door de Gemeente Hollands Kroon bepaalde, criteria. 

 • Meer bewegen op scholen (i.s.m. verenigingen)
 • Talentontwikkeling op scholen
 • Cultuurhistorisch besef
 • Terugdringing van misbruik van genotsmiddelen
 • Vermindering van eenzaamheid
 • Buiten bewegen, spelen en ontmoeten
 • Voorkomen van overlast door jongeren
 • Stimulering van zelfredzaamheid

 

Subsidie kan geweigerd worden als:

 • De activiteiten van de aanvrager niet of niet in overwegende mate gericht zijn op dan wel niet
  of nauwelijks ten goede komen aan de gemeente of haar ingezetenen.
 • De activiteiten partijpolitiek, godsdienstig of levensbeschouwelijke vorming beogen.
 • De aanvrager met winstoogmerk werkzaam is.
 • De aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij uit eerdere
  subsidieverstrekking, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden kan beschikken
  om de kosten van de activiteiten te dekken.
 • De op een specifieke doelgroep gerichte activiteiten niet openstaan voor alle groeperingen of
  personen, in die zin dat met betrekking daartoe onderscheid naar ras, godsdienst,
  levensovertuiging, sekse en /of seksuele geaardheid wordt gemaakt.
 • Naar het oordeel van de adviesraad de aanvrager onvoldoende rekening houdt of heeft
  gehouden met de toegankelijkheid van accommodaties voor lichamelijk gehandicapten.
 • De doelstellingen of de (te ontplooien) activiteiten van de aanvrager in strijd zijn met de wet of
  het algemeen belang.
 • Subsidie niet past binnen het (gemeentelijk) subsidiebeleid.

Via de knoppen onder de animatie kom je in het betreffende aanvraagformulier. Mocht je vooraf informatie willen of heb je vragen tijdens het invullen, neem dan contact op met manager Edwin Wittink. De contactgegevens staan onderaan deze pagina. 

Match zonder geld

Incidentele Subsidie

Doe mee en maak het verschil!

Meld jouw organisatie of bedrijf aan om samen te werken aan een betere leefomgeving.

Om de verbinding te leggen tussen MVO bedrijven en maatschappelijke organisaties organiseert de Uitdaging allerlei activiteiten.

 

De insteek voor deze evenementen blijft het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Bij alle activiteiten blijven we ontmoeten, inspireren, stimuleren en activeren om samen onze directe leefomgeving een stukje mooier en beter te maken.

Als ondernemer wil je natuurlijk ook deel uitmaken van het leukste en grootse MVO netwerk van Nederland?

 

Jouw maatschappelijk betrokkenheid uitdragen in je directe omgeving, lokale stichtingen en verenigingen helpen en tegelijkertijd de verbinding leggen met heel veel ondernemers in ons landelijk netwerk? Dat is pas echt een win-win-win situatie!

Wat we samen bereiken...

Enig idee van de economische impact van een lokale Uitdaging?

Gemiddeld helpt elke Lokale Uitdaging 200 sociale en maatschappelijke initiatieven per jaar.

Daar komen meer dan 300 matches tussen vraag en aanbod uit voort! We zijn trots op de maatschappelijke waarde die we samen met alle Nederlandse Uitdagingen, vrijwilligers en maatschappelijk betrokken ondernemers realiseren per jaar.

Lokale Uitdagingen
0
Vragen
0
Matches
0
Maatschappelijke waarde
0

Ben je benieuwd naar de andere Lokale Uitdagingen en het grote landelijke netwerk waar we deel van uit maken? Kijk dan eens op de website van Coöperatie de Nederlandse Uitdaging waar wij als zelfstandige stichting lid van zijn:

Bedankt Founders, Vrienden en Club van 100!

Door jullie kunnen wij de Uitdaging aan blijven gaan!

Scroll naar boven