Incidentele subsidie via de Hollands Kroonse Uitdaging

2 november 2023

De Hollands Kroonse Uitdaging verbindt verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties, liefst met gesloten beurs, aan het lokale bedrijfsleven en organisaties. Met als doel een welvarender Hollands Kroon te verwezenlijken.

Als het met gesloten beurs niet lukt om hulp te bieden, dan is dat wellicht mogelijk middels een eenmalige incidentele subsidie. De Hollands Kroonse Uitdaging verwerkt op verzoek van de Gemeente Hollands Kroon de aanvragen voor incidentele subsidies. De manager ontvangt deze aanvragen, toetst ze aan de criteria en mogelijke afwijzingsgronden en legt ze voor aan de door de gemeente ingestelde adviesraad. Deze adviesraad adviseert het bestuur van de Hollands Kroonse Uitdaging ten aanzien van een eventuele uitkering van een incidentele subsidie. Een mengvorm van hulp met gesloten beurs en incidentele subsidie kan natuurlijk ook. 

Alle informatie over de hulp via de Hollands Kroonse Uitdaging staat op hollandskroonseuitdaging.nl

Een aanvraag voor incidentele subsidie moet voldoen aan de volgende, door de Gemeente Hollands Kroon bepaalde, criteria. 

 • Meer bewegen op scholen (i.s.m. verenigingen)
 • Talentontwikkeling op scholen
 • Cultuurhistorisch besef
 • Terugdringing van misbruik van genotsmiddelen
 • Vermindering van eenzaamheid
 • Buiten bewegen, spelen en ontmoeten
 • Voorkomen van overlast door jongeren
 • Stimulering van zelfredzaamheid 

Subsidie kan geweigerd worden als:

 • De activiteiten van de aanvrager niet of niet in overwegende mate gericht zijn op dan wel niet
  of nauwelijks ten goede komen aan de gemeente of haar ingezetenen.
 • De activiteiten partijpolitiek, godsdienstig of levensbeschouwelijke vorming beogen.
 • De aanvrager met winstoogmerk werkzaam is
 • De aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij uit eerdere subsidieverstrekking, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken.
 • De op een specifieke doelgroep gerichte activiteiten niet openstaan voor alle groeperingen of personen, in die zin dat met betrekking daartoe onderscheid naar ras, godsdienst, levensovertuiging, sekse en /of seksuele geaardheid wordt gemaakt.
 • Naar het oordeel van de adviesraad de aanvrager onvoldoende rekening houdt of heeft gehouden met de toegankelijkheid van accommodaties voor lichamelijk gehandicapten.
 • De doelstellingen of de (te ontplooien) activiteiten van de aanvrager in strijd zijn met de wet of het algemeen belang.
 • Subsidie niet past binnen het (gemeentelijk) subsidiebeleid.

Deel het bericht:
"Incidentele subsidie via de Hollands Kroonse Uitdaging"
eenvoudig via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Zoek

Het laatste nieuws

Speeltuin Elzenhof Middenmeer open!

In Middenmeer hebben de buurvrouwen Grietje de Haan-Nicolai en Sharon van Bodegom-Mes in de Elzenhof een buurtspeeltuin gerealiseerd. Met veel

Vrijwilligersdag Hippo – met updates

Bericht van Noordkopvoorelkaar op Facebook: Noordkopvoorelkaar is met Hollands Kroonse Uitdaging en 2 anderen. Kom langs en ontdek nieuwe mogelijkheden! Op zaterdag 25 mei

Scroll naar boven